Franchise Sözleşmesi Örneği

Değerli Okuyucularım, uzunca bir süre önce hazırladığım ve fırsat buldukça güncellemeye çalıştığım Franchise Sözleşmesi Örneği ‘nin son halini alt kısımda paylaşmaktayım.

Örnek bir kurgu üzerinden, bir “tip sözleşme” düşüncesiyle oluşturulan içerik, ihtiyaca göre yeniden dizayn edilebilir durumda olup, değiştirilebilecek alanlar -kolay görülebilmesi adına- koyu renkle belirtilmiş bulunmaktadır.

Değerli görüş ve önerileriniz ışığında, hep birlikte geliştirebileceğimiz bu kapsamlı franchise sözleşmesi örneği için destekleriniz ise ziyadesiyle kıymetli.

Franchise dünyası için faydalı olması temennisiyle…

 

Franchise Sözleşmesi Örneği

 

FRANCHISE SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşmede (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır);

1. TARAFLAR

Franchise veren (Franchisor): Örnek Hizmetler San. ve Tic. A.Ş.

(Sözleşme dahilinde, bundan böyle Franchise veren veya ÖRNEK A.Ş. olarak anılacaktır)

 

Adresi:                                      ………………………………………………………….

Vergi Dairesi ve No’ su:          ………………………………………………………….

 

 

Franchise alan (Franchisee): ………………………………………………………….

(Sözleşme dahilinde, bundan böyle Franchise alan olarak anılacaktır)

 

 

Adresi:                                      ………………………………………………………….

Vergi Dairesi ve No’ su:          ………………………………………………………….

 

Franchise Mağaza Adresi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Franchise veren ve Franchise alan, birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

Sözleşmenin Konusu: Taraflar, işbu sözleşme koşulları uyarınca, belirlenmiş ve sözleşmede yazılmış olan franchise bedeli karşılığında, franchise verene ait ÖRNEK markası ve know-how kullanım haklarını kullandırma ve diğer gerekli ürünleri/hizmetleri temin etme, franchise alanın da sözleşme süresi içerisinde, ruhsatlı isim altında ve işlemler kılavuzuna uygun olarak ÖRNEK A.Ş. ürünlerini//hizmetlerini ve ÖRNEK A.Ş. tarafından belirlenecek diğer ürünleri/hizmetleri satın alma, satışa sunma ve işlem biçimi, marka ve ürünlerin/hizmetlerin kullanma hak ve yükümlülüklerinde karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

 

İşbu sözleşme yukarıda adresi verilen bir MAĞAZA için tanzim edilmiş olup, taraflar arasında karşılıklı görüşme neticesinde üzerinde anlaşmaya varılacak olan her bir yeni MAĞAZA için ayrı bir sözleşme düzenlenecektir. Farklı MAĞAZA’LAR için aynı muhataplar tarafından yapılan sözleşmeler dahi bağımsız olacaktır ve birbirlerinden farklılık gösterebilecektir.

 

2. TANIMLAR

 

2.1. Marka: Franchise veren tarafından sözleşme süresi içinde geçerli olmak üzere sahibi bulunduğu ve garanti ettiği ÖRNEK markası ve ismi ile kendi tüzel kişiliğine ait olsun veya olmasın ilave veya kullanımını uygun bulduğu ek ve tamamlayıcı markalar ve bunlarla bağlantılı logolar, dizayn ve lejantlardır.

 

2.2. Know-How: Franchise verenin ÖRNEK ve diğer markaları altında elde ettiği ve sözleşme süresince zaman zaman franchise alıcısına verdiği tüm işletme bilgi, sistem ve yöntemleridir.

 

2.3. İşlemler Kılavuzu: Franchise veren tarafından çıkarılan ve dönem boyunca zaman zaman bazı düzeltmelere tabi tutulan ve franchise alana her defasında iletilen, kısmen know-how’ ı da içeren ve bu anlaşmanın bir parçasını oluşturduğu kabul edilen, işin yürütülmesi için gerekli ve gizli, yazılı bilgi, sistem, işlem düzenlemeleri ve esaslarıdır.

 

2.4. Kurumsal Kimlik Kılavuzu: Franchise veren tarafından çıkarılan ve dönem boyunca zaman zaman bazı düzenlemelere tabi tutulan ve franchise alana her defasında iletilen, ÖRNEK MAĞAZALARININ iç ve dış dizaynı, dekorasyonu, ekipmanların yerleştirilmesi ve bu konudaki tasarımlar/projeler ve standartları içeren, bu anlaşmanın bir parçasını oluşturduğu kabul edilen, işin yürütülmesi için gerekli ve gizli, yazılı sistem, işlem düzenlemeleri ve esaslarıdır.

 

2.5. ÖRNEK A.Ş. Ürünleri/Hizmetleri: ÖRNEK A.Ş. tarafından/için üretilen/üretilecek sunulan/sunulacak olan her türlü ürün/hizmet ile yine ÖRNEK A.Ş. tarafından belirlenecek ve franchise alan tarafından satışa sunulacak diğer ürün/hizmet grupları ve ürünler/hizmetlerdir. İşbu sözleşmenin imza edildiği tarih itibariyle, sözleşmeye konu olan ÖRNEK A.Ş. ürünleri şu şekilde belirlenmiştir:

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

2.6. MAĞAZA: ÖRNEK A.Ş. ürünlerinin/hizmetlerinin ve ÖRNEK A.Ş. tarafından belirlenecek diğer ürünlerin/hizmetlerin satışının yapılacağı ve know-how işletme sistemlerinin ve yönetiminin uygulanacağı yerdir. MAĞAZANIN iç ve dış dizaynı, dekorasyon, ekipmanların yerleştirilmesi ve bu konudaki tasarımlar/projeler ve mağazanın işletmeye açılacak şekilde hazırlanması ÖRNEK A.Ş.’ nin belirlediği standartlara uygun olarak franchise alıcısı tarafından yaptırılacaktır. Franchise alan ÖRNEK A.Ş.’ nin kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan şekil, ölçü ve standartlara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

3. MAĞAZA

 

3.1. MAĞAZA dış cephesi ve içerisine yerleştirilecek ÖRNEK logolu tabelalar, ÖRNEK A.Ş. tarafından öngörülen diğer pano, totem ve reklam malzemeleri, ÖRNEK A.Ş.’ nin şekil ve standartlarına uygun olarak ÖRNEK A.Ş. tarafından belirlenen yerlere asılmak üzere, Franchise alan tarafından, ÖRNEK A.Ş.’ nin yönlendireceği/onaylayacağı kişi ve kurumlara yaptırılacaktır. Franchise alan söz konusu malzemeleri, sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın beş gün içerisinde sökmeyi, sökülmesine engel olmamayı ve hasarsız bir şekilde ÖRNEK A.Ş.’ ye teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ekstra yapılması söz konusu olabilecek ve Franchise veren tarafından yazılı olarak onaylanan her çalışma için de, ÖRNEK A.Ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir.

 

3.2. MAĞAZA, her türlü malzeme ve donanımı ile birlikte franchise verenin renk ve standartlarına uygun olarak boyalı, içi ve çevresi sürekli temiz ve düzenli olarak; dekorasyonu ve ekipmanları gerekli onarım ve düzenlemeler yapılarak korunacak ve işletme, bulunduğu yerin özellikleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki çalışma gün ve saatlerine uygun olarak açık tutulacaktır:

 • Pazartesi Günleri: ……………………………………………
 • Salı Günleri: ……………………………………………
 • Çarşamba Günleri: ……………………………………………
 • Perşembe Günleri: ……………………………………………
 • Cuma Günleri: ……………………………………………
 • Cumartesi Günleri: ……………………………………………
 • Pazar Günleri: ……………………………………………

 

Bu konudaki karar taraflarca müştereken verilmiş olup, franchise alan çalışma gün ve saatlerine uyacaktır. Franchise alan, MAĞAZA dekorasyonu ve çalışma saatleri hususunda ÖRNEK A.Ş.’ nin yazılı onayı olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

3.3. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş. tarafından hazırlanacak (ücretli veya ücretsiz) ilan ve reklam malzemelerini sürekli olarak elinde bulunduracak ve mağazanın belirlenecek yerlerinde teşhir edecek ve bunlar için ödenecek vergi, harç ve olabilecek diğer mali yükümlülükleri bizzat ve eksiksiz olarak yerine getirecektir.

 

3.4. Franchise alan, arzu ettiği iş potansiyelini göremediği veya işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülemeyen mücbir bir sebep ortaya çıkması durumunda veya başka bir nedenle, MAĞAZA’yı işbu sözleşmede belirtilmiş olan adresten farklı bir adrese taşımayı talep ettiği takdirde, bu isteğini franchise verene yazılı olarak bildirecektir. Franchise veren bu isteği kabul edip etmemekte serbesttir, yeni seçilmiş olan MAĞAZA’nın yeri ile ilgili son kararı da franchise veren verecektir. Franchise alan, başka bir ÖRNEK MAĞAZASI’nın bulunduğu bir şehre taşınamaz, taşınmayı teklif edemez.

 

3.5. ÖRNEK A.Ş., aynı il (………..…..) sınırları içerisinde sözleşme süresi boyunca sadece bir ÖRNEK MAĞAZASI bulunacağı hususunu gözeteceğini franchise alana taahhüt eder.

 

3.6. Franchise alan tarafından, kendi faaliyet gösterdiği il sınırları dahilinde, o ilde 2 veya daha fazla sayıda bir MAĞAZA yine ÖRNEK A.Ş.’ nin yazılı onayı alınarak açılabilir. Böylesi bir durumda her bir MAĞAZA için ayrı sözleşme düzenlenecek ve sözleşmeler birbirlerinden bağımsız olacaklardır. Aynı ildeki yeni şubeler için gerekli şartlar ÖRNEK A.Ş. tarafından belirlenecektir.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Franchise veren, ÖRNEK markasının ve know-how’ ının sahibidir ve ÖRNEK A.Ş. ürünlerini/hizmetlerini ve ÖRNEK A.Ş. tarafından belirlenecek diğer ürünlerin/hizmetlerin satın alma hakkını sınırlı olarak bu sözleşmedeki kayıt ve şartlar çerçevesinde franchise alana verir. Franchise alan da, söz konusu hakkı yine aynı kayıt ve şartlarla kabul eder. Bu sözleşme, franchise alana, ÖRNEK A.Ş. ürünlerini/hizmetlerini imal etme veya başka yollarla temin etme, ürettirme ve satışa sunma hakkını veremez. ÖRNEK A.Ş., MAĞAZA’da sunulmasını istediği ürünleri/hizmetleri önceden ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeden geri çekme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Franchise alan’ın değişikliğe itiraz hakkı bulunmamaktadır. Franchise veren, sistemi yenileme ve uygulanan yöntemleri ve satış şekillerini değiştirme hakkını, önceden ihbarda bulunmak şartıyla, saklı tutar. Herhangi bir ürünün geri çekilmesi ve değiştirilmesi, sistemin yenilenmesi ve satış ile sunum metotlarının değiştirilmesi halinde franchise alan hiçbir talep ve hak iddiasında bulunmayacağını, işbu sözleşmeyi imzalamakla peşinen kabul ve beyan eder.

 

İşbu sözleşmeye konu olan ÖRNEK markası, Örnek Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. adına Türk Patent Kurumu nezdinde …….. …….. numara ile ………. sınıf(lar)ında tescilli markayı ifade etmektedir.

 

4.2. Franchise alan ÖRNEK A.Ş. ürünlerini/hizmetlerini ve ÖRNEK A.Ş. tarafından kendisine sunulacak diğer tüm ürünleri/hizmetleri kendi adına, kendi hesabına ve riski kendisine ait olmak üzere, kendi ÖRNEK MAĞAZA’sında alıp-satma-sunma hakkına sahiptir. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş. markasının franchise verene ait olduğunu ve bu sözleşmenin hiçbir hükmünün franchise alana söz konusu ticari marka üzerinde; markanın bu sözleşmeye uygun olarak geçici bir süre ile kullanılması haricinde, hiçbir hak vermediğini peşinen kabul eder ve marka, know-how veya işle ilgili diğer hususları diğer kişilere devredemez ve franchise veremez. Franchise verenin yazılı onayını almadan işletmesini üçüncü kişilere devredemez. Bu maddeye aykırılık halinde ÖRNEK A.Ş., franchise sözleşmesini tek taraflı olarak fesheder. Franchise alan, erken fesih ve işletmenin 3. kişilere devredilmesi halinde ÖRNEK A.Ş.’ nin sözleşmenin bitim tarihine kadar uğrayacağı tüm zararları ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

4.3. MAĞAZA Yöneticisi (Mağaza Müdürü): Franchise alan, franchise verenin onayını almadan MAĞAZA yöneticisini değiştiremez. (Sözleşmenin imza edildiği tarihte MAĞAZA Yöneticisi …………………………………. olarak belirlenmiştir.) Franchise alana ait birden fazla MAĞAZA bulunması durumunda her bir MAĞAZA için ayrı bir yönetici atanacaktır.

 

4.4. Franchise alan, doğrudan ve dolaylı olarak sözleşmenin kendisine sağladığı hak ve menfaatleri veya sahip olduğu ÖRNEK A.Ş. ürünlerini/hizmetlerini ve ÖRNEK A.Ş. tarafından kendisine satışı yapılan diğer ürünleri/hizmetleri, birleşme, ortak alma, ortaklık yapısını değiştirme, tüzel kişiliği değiştirme, devir, yürürlükten kalkma gibi yollarla hiçbir şekilde ve şartta devredemez ve kullandıramaz. Ürünlerin/hizmetlerin piyasaya toptan satışını yapamaz. Franchise alan, doğrudan ve dolaylı olarak ÖRNEK A.Ş. ürünlerinin/hizmetlerinin ve işbu sözleşmenin kapsamında satışını yaptığı tüm ürünlerin/hizmetlerin satış faaliyetleri ile ilgili, şube, acentelik ve imtiyaz verme hakkına sahip değildir. Franschise alan, MAĞAZAsını kiracılık ve alt kiracılık ve benzeri hiçbir sıfatla işlettiremez. 3. şahıslara acente veya temsilci olduğu izlenimini uyandıracak davranışlarda bulunamaz. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş. adına hiçbir taahhütte bulunamaz ve hiçbir anlaşma yapamaz.

 

Bununla birlikte; Franchise alan bağımsız bir tacir olup, kendi namı hesabına faaliyetlerde bulunur. Bu sözleşme ile Franchise alan ve Franchise veren arasında komisyonculuk, işçi-işveren, ortak girişim, konsorsiyum, adi şirket veya bunların benzeri bir hukuki yapı temellendirilemez.

 

4.5. Franchise alan, yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyarak işbu ticari faaliyetinden doğabilecek her türlü idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sattığı her ürün/hizmet için mali belge düzenleyeceğini ve bu koşula uymadığı takdirde işbu sözleşmenin ÖRNEK A.Ş. tarafından, ÖRNEK A.Ş.’ nin her türlü kanuni hakkı saklı kalmak koşuluyla, fesih edileceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

4.6. ÖRNEK A.Ş., ilk malzeme paketinin tedarik edilmesini düzenleyecek ve franchise alana MAĞAZA’nın faaliyetine başlaması için gerekli olan stok maddelerin ve malzemelerin isteminde yardım edecek, franchise alan ise, stok maddeleri ve malzemelerinin maliyetinden sorumlu olacaktır. ÖRNEK A.Ş., sözleşme süresince, mağaza için gerekli gördüğü ürünleri/hizmetleri franchise alana bizzat kendisi ve onayladığı üçüncü şahıslar tarafından temin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Buna karşılık franchise alan ise, satacağı tüm ürünleri/hizmetleri ÖRNEK A.Ş.’ den ve ÖRNEK A.Ş.’ in onayladığı tedarikçilerden temin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Franchise alan, MAĞAZA’da ÖRNEK A.Ş. tarafından fatura edilenler haricinde başkaca bir ticari mal/hizmet bulunduramaz. Ürünlerin/hizmetlerin fiyatları, siparişin teyit edildiği tarihte yürürlükte bulunan ÖRNEK A.Ş. Franchise Fiyat Listesi’ nde belirtilen fiyatlardır. ÖRNEK A.Ş., söz konusu fiyat listesini yeni siparişler için değiştirme hakkını saklı tutar. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş.’ nin satış ve fiyat politikalarıyla ilgili tavsiyelerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte ÖRNEK A.Ş., tüm ürünlerin/hizmetlerin mağaza satış fiyatlarını istediği süreyle ve tartışılamaz biçimde belirleme hakkını saklı tutar. Franchise alan, hiçbir müşteriye keyfi olarak, farklı fiyat uygulayamaz.

 

4.7. Sözleşme süresince ÖRNEK A.Ş., MAĞAZA için gerekli olan ve ÖRNEK markası ile satışa hazır hale getirilenler dışında, ÖRNEK A.Ş. tarafından tercih ve tavsiye edilen her türlü başka ürünü/hizmeti de franchise alana bizzat kendisi tarafından veya onayladığı üçüncü bir kişi tarafından temin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Franchise alan, sadece ÖRNEK markalı ürünler/hizmetler ile ÖRNEK A.Ş. tarafından taahhüt edilen ürünleri/hizmetleri satabilir ve bu ürünler/hizmetleri sadece ÖRNEK A.Ş. kanalı ile satın alabilir. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş.’ nin bu ürünler/hizmetler için imalatçı ve/veya dağıtıcılarıyla yapmış olduğu ve yapacağı sözleşmeleri aynen kabul ve taahhüt eder.

 

4.8. İade Şartları: ÖRNEK A.Ş. tarafından tedarik edilen mallar, ürün ambalajında hasar olması, teslim anında son kullanma tarihinin geçmiş olması, nakliye sırasında ürün üzerinde problem oluşması hallerinde yine ÖRNEK A.Ş. tarafından MAĞAZA’dan iade alınacak ve mümkün olduğu takdirde aynı mallar ile bire-bir değişim yapılacaktır. Bire-bir değişimin mümkün olmadığı hallerde, iade edilen mallar için iade faturası düzenlenecek ve toplam tutardan düşülecektir. Böylesi bir durumda, Franchise alan ile sevkiyat görevlisi malların teslimi esansında ortaklaşa bir tutanak düzenleyeceklerdir. İade ancak bu şekilde mümkün olacaktır. İşbu paragrafta sayılan haller dışında satın alınan malların iade koşulları ÖRNEK A.Ş. tarafından Franchise alan’a ayrıca bildirilecektir. ÖRNEK A.Ş. sattığı ve/veya satışına aracılık ettiği hiçbir ürünün iadesi konusunda herhangi bir geri alım taahhüdünde bulunmamaktadır. Sipariş miktarları franchise alan tarafından kendi satış koşullarına uygun olarak belirlenecektir.

 

4.9. ÖRNEK A.Ş., Franchise alan’ ın günlük mesai saatlerine ve şartlarına uygun siparişlerinin teminini kabul ve taahhüt eder. Sipariş edilen ürünlerin/hizmetlerin franchise alana teslim zamanı ve şekli ÖRNEK A.Ş. tarafından belirlenir ve değiştirilebilir. Teslim yeri her halükarda MAĞAZA’nın kapısıdır. Ürünlerin nakliye sorumluluğu ÖRNEK A.Ş.’ ye ait olup, mağazaya teslime kadar olan süreçte meydana gelen hasar ve zayiden ÖRNEK A.Ş. sorumludur. Sipariş edilen malın ÖRNEK A.Ş. ve/veya tedarikçilerinin stoklarında bulunmaması halinde, söz konusu ürünün/ürünler/hizmetlerin teslimatı yapılmayacak, verilen siparişte yokmuşlarcasına işlem yapılacak ve tedarik edilemeyen ürünler/hizmetlerle ilgili olarak ÖRNEK A.Ş. herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

 

4.10. Sözleşme konusu işle ilgili zorunlu izin ve ruhsatlar, kiralama işlemleri, tahsis ve tesciller, teminat işlemleri ve benzeri bilcümle işlemler, masrafı kendisine ait olmak üzere franchise alan tarafından yürütülecek ve alınacaktır. Franchise alan ÖRNEK A.Ş.’ ye ait veya ÖRNEK A.Ş. tarafından kiralanmış olan bir mülkte faaliyet gösterecek ise, franchise alan ve franchise veren arasında bu sözleşmeden ayrı bir kiralama/alt kiralama sözleşmesi tesis edilecektir. Böylesi bir durumda her iki sözleşme de birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul edilecek ve bu şekilde işlem görecektir.

 

4.11. Franchise alan veya tayin edeceği MAĞAZA sorumlusu, MAĞAZA açılmadan önce 7 tam gün boyunca ÖRNEK A.Ş.’ nin belirleyeceği, kendisine veya franchise verdiği başka bir işletmede işbaşı eğitimine tabi tutulacaktır. ÖRNEK A.Ş. bu eğitimi sunmayı ve franchise alan ise bu eğitime katılmayı kabul ve taahhüt eder. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş. tarafından talep edilmesi halinde, kendisinden sonra franchise alan işletmelerin personeline, kendi mağazasında eğitim verilmesini peşinen kabul eder. Sözleşme süresi dahilinde, ÖRNEK A.Ş. tarafından eğitim seminerleri düzenlenebilecek ve talep edilmesi halinde benzeri eğitim programları uygulanabilecektir. Bu konuda nihai karar ÖRNEK A.Ş. tarafından verilecektir. Franchise alan, yöneticisinin eğitim almadan işe başlamamasını, tüm çalışanlarının ve işe yeni eleman alımında ÖRNEK A.Ş.’ ye yeni personelinin kimlik bilgilerini bildirmeyi, ÖRNEK A.Ş. tarafından gerekli görüldüğü takdirde personelinin eğitim programlarına katılmalarını, her zaman yeterli sayı ve nitelikte personel çalıştırmayı, çalışanlarının sigorta vb. yasal haklarını kanunlar çerçevesinde eksiksiz olarak kullandırmayı, tüm çalışanlarının standart iş kıyafetlerini giymelerini sağlamayı, gerekli tüm iş güvenliği tedbirlerini almayı, ortaya çıkabilecek bilcümle masraf kendisine ait olmak üzere, peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca; ÖRNEK A.Ş. tarafından düzenlenecek toplantılara kendisinin ve/veya MAĞAZA yöneticisinin katılmasını garanti eder.

 

4.11. numaralı maddede belirtilen eğitim programı ÖRNEK A.Ş. tarafından başlangıç ücretine dahil olarak sunulmaktadır; şöyle ki, söz konusu eğitim programının gerçekleştirilmesi esnasındaki gidiş-dönüş uçak bileti, oda + kahvaltı şeklindeki konaklama, öğle yemekleri ve eğitim materyalleri ÖRNEK A.Ş. tarafından, ne şekilde olacaklarına dair seçimler kendi uhdesinde olacak şekilde karşılanacaktır.

 

Bununla birlikte ÖRNEK A.Ş., açılış töreninin (Grand Opening) yapılmasını müteakip 7 gün boyunca bir yetkilisini, gerekli kontrol ve işbaşı eğitimlerini gerçekleştirmek üzere ve bu yetkilinin tüm masrafları yine ÖRNEK A.Ş. tarafından karşılanmak kaydıyla MAĞAZA’da görevlendirecektir.

 

4.12. MAĞAZA’da yer alan her türlü donanım, görsel elemanlar, mimari uygulamalar vb. ekipman, mağazalar arası bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla, ÖRNEK A.Ş.’ den ve/veya ÖRNEK A.Ş.’ nin anlaşmış olduğu tedarikçilerden, franchise alan tarafından satın alınacaktır. Fiziki mekanın ve onu bütünleyen/tamamlayan/destekleyen tüm bölümlerinin donatım ve tesisatının her türlü bakım, onarım ve tamiri, bu bağlamda her türlü gereksiniminin temini ve bu işlerin gerektirdiği tüm giderler Franchise alan’ a aittir. ÖRNEK A.Ş.’ den hiçbir talepte bulunulamaz.

 

4.13. Franchise alan, müşterilere standart kalitede ürün/hizmet sunmayı ve bu sözleşme hükümlerince eğitilmiş personeli ile en iyi hizmeti vermeyi taahhüt eder. Kendi MAĞAZA’sında müşterilerini memnun etmek ve en iyi ticari başarıya ulaşmak için gereken tüm çabayı göstermeyi, işletmeyi işlemler kılavuzunda belirtilen standart ve kalitede, devlet tarafından konulan yükümlülüklere uygun olarak yöneteceğini garanti ve taahhüt eder. MAĞAZA’sında tüketicinin zarara uğraması halinde doğabilecek, kanunla belirtilen haller dışında, her türlü cezai ve hukuki sonuç ve tazminatlardan franchise alan sorumludur. ÖRNEK A.Ş.’ nin hukuki ve cezai takibata uğratılarak zarara uğratılması ve sorumlu tutulması halinde Franchise alan ÖRNEK A.Ş.’ nin uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı, itirazda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

4.14. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş.’ nin önceden uyarısına gerek kalmaksızın MAĞAZA’sında başka bir iş ve ticaret yapmamayı, başka bir iş için doğrudan ya da dolaylı olarak girişimde bulunmamayı, ÖRNEK A.Ş. ürünlerinden/hizmetlerinden ve onun tarafından temin edilen ya da onaylanan ürünler/hizmetler haricinde MAĞAZA’sında hiçbir ürünü/hizmeti bulundurmamayı, alıp satmamayı garanti ve taahhüt eder. Bununla birlikte; franchise alan yine bizzat kendi işletmesi ile ilgili olsa dahi hiçbir harici ürün, hizmet unsuru ve bunlara ait ilgili başka bir marka, logo, tabela vb. ile reklam ve promosyon malzemelerini mağazada bulundurmamayı garanti ve taahhüt eder.

 

4.15. ÖRNEK A.Ş., mülkiyeti ve hakları kendisinde kalmak kaydıyla franchise alan için bir işlemler kılavuzu basmayı ve gerektiğinde güncellemeyi kabul ve taahhüt eder. ÖRNEK A.Ş., Franchise alan için malzeme sağlanması, satış hizmetleri, reklam ve pazarlama başta olmak üzere, işle ilgili diğer durumlarda kullanılmak üzere bu tür kılavuzlar yayınlayabilir. Bu kılavuzlar da işbu sözleşmenin bir parçası olarak düşünülecektir. Franchise alan hiçbir şekilde bu kılavuzu basma, çoğaltma ve değiştirme hakkına sahip değildir.

 

4.16. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş.’ ye ait olan ve işte kullanılan ürün özellikleri, alış fiyatları, sistem ve yöntemlerle ilgili hiçbir bilgiyi veya know-how’ ı üçüncü şahıslara veremez; ticari sırların saklanmasına azami özen gösterir, bu sırların ifşa edilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İşlemler kılavuzu sadece işletmeci ve MAĞAZA yöneticisi tarafından incelenebilir.

 

4.17. Franchise alan, çalıştırdığı mağazada, ÖRNEK A.Ş. tarafından talep edilmesi halinde, seçilen bir online otomasyon ve kamera sistemini kurmayı, bu ve diğer yollarla satışların, ciroların, stokların ve muhasebe kayıtlarının doğrudan ÖRNEK A.Ş. tarafından kontrol edilmesini kabul ve taahhüt eder. Franchise alan, hesap ve muhasebe kayıtlarını işlemler kılavuzunda belirtilen koşullar doğrultusunda tutmayı, aylık ciro bildirim formunu ve işletme raporunu doldurarak ÖRNEK A.Ş.’ ye zamanında teslim etmeyi ve ÖRNEK A.Ş. tarafından belirlenen muhasebe firmalarının/denetçilerinin denetimini kabul ve taahhüt eder.

 

4.18. Franchise alan, kendi namına reklam ve promosyon yapamaz, indirim broşürü, katalog, insert vb. materyal hazırlayamaz, kampanya düzenleyemez, internet sitesi kuramaz, kurumsal sosyal medya hesabı açamaz. Tüm bu adı geçen unsurlar ÖRNEK A.Ş. tarafından gerekli görüldüğü takdirde ve gereken koşullarla yapılacaktır. Yine de franchise alan tarafından bir uygulama yapılmak istendiği takdirde, ÖRNEK A.Ş.’ nin yazılı onayı aranacaktır. Sözleşmenin süresi dahilinde, franchise alan tarafından aylık ……….,-TL (+yasal KDV miktarı) tutarında bir reklam katkı payı ÖRNEK A.Ş.’ ye ödenecektir. Bu meblağ sözleşme süresi boyunca sabit olacak ve herhangi bir artışa gidilmeyecektir. ÖRNEK A.Ş. bu meblağı reklam amaçlı olarak kullanmak ve yapılan çalışmaları yıllık dönemler halinde raporlamak kaydıyla istediği şekilde kullanmakta özgür olacaktır. Bu meblağ, hiçbir surette iade edilmeyecek ve franchise alan tarafından talep edilemeyecektir.

 

4.19. Franchise alan, işbu sözleşmenin süresi boyunca, kendi belirleyeceği bir sigorta şirketine, masrafları kendisine ait olmak kaydıyla, MAĞAZA’nın yapı ve donanımının ve stoklarının tamamını, tüm riskleri kapsayacak şekilde sigorta ettirmek zorundadır.

 

4.20. Kontrol ve Denetim: ÖRNEK A.Ş., zamanını ve sıklığını kendisi belirlemek kaydıyla, belirli dönemlerde Franchise alan’ ın MAĞAZA’ sını denetleyebilir. Söz konusu denetlemelerde işyerinin tüm bölümleri veya kısmi bir bölümü kontrol edilebilir. Denetlemelerde esas olan Franchise alan’ ın, işbu sözleşme hükümlerine, işlemler ve kurumsal kimlik kılavuzlarına uygun çalışıp çalışmadığının kontrolüdür. Franchise alan ve personeli denetimi yapan ÖRNEK A.Ş. yetkilisine her konuda yardımcı olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. ÖRNEK A.Ş. yetkilileri gerektiğinde delil olması bakımından mağazada bulunan ürünlerden/materyallerden numune alabilir, fotoğraf çekebilir, ihtiyaç halinde tutanak düzenleyebilir.

 

5. ÜCRET ÖDEMELERİ

 

5.1. Franchise Başlangıç Ücreti: ……….,-TL (+ yasal KDV miktarı)’ dir. Franchise başlangıç ücreti bu sözleşmenin imzalandığı tarihte fatura karşılığı nakden ödenecektir. Sözleşmenin ÖRNEK A.Ş. tarafından sona erdirilmesi ya da karşılıklı mutabakatla sona erdirilmesi veya franchise alanın kusurlu hareketleri ile sona ermesi de dahil olmak üzere hangi nedenle olursa olsun son bulması ve işbu sözleşme kapsamında sona erdirilmesi hallerinde başlangıç ücreti geri istenemez. Bu başlangıç ücreti hiçbir şekilde mal alımı veya diğer masraflara karşılık olarak kullanılamaz.

 

5.2. Ayrıca; Franchise alan, ÖRNEK A.Ş.’ ye aylık olarak aşağıdaki listeye uygun olarak aylık franchise kullanım bedeli (Royalty Fee) ödeyecektir. Söz konusu bedel ÖRNEK A.Ş. tarafından ayın başında kendisine iletilecek faturanın kesim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde ödenecektir:

 

Sözleşmenin imzalandığı ay 1. Ay sayılmak üzere, 1.-6. Ay arasında (6 ay süresince) Franchise Kullanım Bedeli ödenmeyecektir.

7. Ve 12. Aylar arasında (6 ay süresince) aylık ….,-TL (+ yasal KDV miktarı) tutarında bir bedel ödenecektir.

13. Ay ve sonrasında aylık KDV Hariç Net Cironun %5’i (+ yasal KDV miktarı) tutarında bir bedel ödenecektir.

 

Bu bedeller işbu sözleşme süresince sabit olup, taraflarca değiştirilemez.

 

5.3. Franchise alan, ÖRNEK A.Ş. tarafından faturalarında/işlemler kılavuzunda belirtilen ödeme şekli ve zamanlarına uymakla yükümlüdür ve ödemelerle ilgili olarak online tahsilat sistemi kurulmasını ve gerekirse bu konuda bankada hesap açtırarak (DBS-Doğrudan Borçlandırma Sistemi de dahil olmak üzere) gerekli işlemleri yaptırmayı, ayrıca sözleşmede belirtilen tüm ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu anlamda başka bir ödeme şekli belirlenmediği takdirde franchise alan, tüm fatura bedelini, fatura tarihini takip eden 5 (beş) işgünü içerisinde nakden ve/veya banka kanalı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Söz konusu süre içinde ödeme yapılmaması durumunda temerrüde düşmüş (borcunu zamanında ödememiş) addedilir.

 

5.4. Franchise alan’ ın borçlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde, ÖRNEK A.Ş. sipariş almayı ve mal teslimatını hemen durdurur. Temerrüdün doğduğu günden itibaren ödeme tarihine kadar geçecek günler için aylık %10 temerrüt faizi uygulanır. Franchise alan ÖRNEK A.Ş.’ ye olan borçları ile temerrüt faizi için (şayet varsa) mevcut teminatını nakde ve tahvile ÖRNEK A.Ş.’ nin yetkili olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Her türlü ticari alacağın tespiti yönünden ÖRNEK A.Ş.’ nin ticari defter ve kayıtlarının kesin delil teşkil edeceği, franchise alan tarafından peşinen kabul ve taahhüt edilir

 

 

6. TEMİNAT

 

Franchise alan, ………………………….,-TL tutarında bir banka kesin teminat mektubunu, bu sözleşmenin imzalandığı tarihte ÖRNEK A.Ş.’ ye teminat olarak ibraz etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu sözleşmeye göre verilmiş veya verilecek her türlü teminat, franchise alanın doğmuş, doğacak, vadesi geçmiş veya gelecek veya vadesiz tüm borçlarının teminatını teşkil eder. ÖRNEK A.Ş., alacaklı olduğu sürece, sözleşme süresi bitmiş dahi olsa teminatın iade edilmesi ya da değiştirilmesi yolundaki talepleri kabul edip etmemekte serbesttir.

 

Banka teminat mektubu masrafları Franchise Alan tarafından yapılır, daha sonra fatura ve masraf dekontları mukabilinde ÖRNEK A.Ş. tarafından Franchise Alan’ a ödenir.

 

 

7. SÜRE

 

7.1. Sözleşmenin süresi: Sözleşme 5 (BEŞ) yıllık süre için imzalanmış olup, sürenin bitişinde kendiliğinden, ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.

 

7.2. Sözleşme, Franchise Alan işbu sözleşmeyle belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmez, sözleşmeye kısmen veya tamamen aykırı davranır, franchise veren tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen aynı ihlale devam ederse, sözleşmeye aykırı olarak ve franchise verenin yazılı onayı olmadan işletmeyi başkasına devrederse, yapılan ihtara rağmen (varsa) borçlarını ödemez ve temerrüde düşerse, işletmeyi yer ve bölge koşullarına denk düşen uygun bir ciroya ulaştıramaz ve ÖRNEK markasının imajına zarar verecek uygulamalarda bulunursa franchise veren, tek taraflı yazılı ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi derhal feshetme yetkisine sahiptir.

 

7.3. Franchise alan’ ın borçlarını ödeyememe durumuna düşmesi veya iflas etmesi ya da konkordato ilan etmesi hallerinde sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

 

7.4. Tüzel kişi Franchise alan’ ın, tüzel kişiliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi, unvan değişikliğine gidilecek bir durumun ortaya çıkması, tüzel kişiliğin fesih olması ve yürürlükten kalkması halinde sözleşme kendiliğinden geçersiz olur. Gerçek kişi franchise alanın vefatı halinde mirasçılarının/temsilcilerinin 90 gün içinde müracaatları ve franchise verenin yazılı onayı ile sözleşme aynı şartlarda yeni bir sözleşme hazırlanarak çalışma sürdürülür. Bu süre içinde müracaat edilmemesi halinde sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. ÖRNEK A.Ş., mirasçıları/temsilcileri ile sözleşme yapıp yapmama ve gerekli gördüğü takdirde sözleşmede bir takım değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

 

7.5. Franchise alan’ ın tasfiyeye gitmesi durumunda ÖRNEK A.Ş. anlaşmayı tek taraflı olarak fesheder. Franchise alan tarafın hiçbir alacaklısı sözleşmeden doğan hakları kullanamaz, işi yürütemez. Franchise alan mağazada bulunan ÖRNEK logolu ürün, tabela ve tanıtıcı materyal ile mülkiyeti ÖRNEK A.Ş.’ ye ait olan eşyaların ÖRNEK A.Ş.’ ye ait olduğunu alacaklılarına ve yetkili memurlara bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu demirbaşlar ve ekipmanlar üzerinde hiçbir hak ve iddiada bulunamaz.

 

7.6. Sözleşmenin sona ermesi ve feshi, tarafların daha önceden oluşan yükümlülüklerini ve haklarını azaltmaz, ortadan kaldırmaz. Franchise alan’ ın, şayet var ise, ÖRNEK A.Ş.’ ye olan bütün borçlarının sözleşmenin feshi ve sona ermesi tarihi itibariyle hemen ödenmesi zorunluluğu doğar. Franchise alan, fesih ve sona erdirme tarihinde mevcut tüm borçlarını (varsa) faiziyle birlikte ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. ÖRNEK A.Ş., bu alacaklarını mevcut teminat mektubu ile diğer teminatları paraya çevirerek tahsil etme yetkisine sahiptir.

 

7.7. Franchise alan, marka, know-how, işlemler kılavuzu, kurumsal kimlik kılavuzu ve sözleşme hükümlerine aykırı davranması; yükümlülüklerini süresinde ve gerektiği gibi yerine getirmemesi; işletmeyi idare, iş veya izinli adı kötüye kullanımı; müşteri memnuniyetsizliğine neden olması ve müşterinin haklı nedenlerle franchise alanı şikayet etmesi gibi hallerde ÖRNEK A.Ş. tarafından yazılı tebligatla uyarılır. ÖRNEK A.Ş., Franchise Alan’ ın personeli ile ilgili seçim, işten çıkarma ve yaptırımlarda bulunma hakkını da saklı tutar. Yazılı uyarıda verilen sürede aykırılığın giderilmemesi ve aynı sebeplerle aynı takvim yılı içinde aykırılığın 2 (iki) kez daha tekrarlanması halinde ÖRNEK A.Ş. sözleşmeyi tek taraflı ve derhal fesih hakkına sahiptir. Sözleşmenin belirtilen sebeplerle ve şekilde ÖRNEK A.Ş. tarafından feshi halinde franchise alan, ……,-TL (+ yasal KDV miktarı) tutarında bir ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7.8. ÖRNEK A.Ş., fesih yetkisini kullanmayarak franchise alandan, hem ceza-i şartın ödenmesini hem de sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini talep edebilir; sözleşme konusu taahhüt ve yükümlülükler yerine getirilinceye kadar sipariş alma ve mal teslimatını durdurma yetkisine sahiptir.

 

7.9. Franchise alan, anlaşmanın hangi sebeple olursa olsun feshi ve sona ermesi durumunda, tabela ve işlemler kılavuzu başta olmak üzere sahip olduğu tüm dokümanları sağlam ve kopyalamadan franchise verene iade etmeyi, ticaret sicilinden kayıt silinmesi için markanın kullanımını sona erdirme konusunda bir tebliğ-belge imzalamayı kabul ve taahhüt eder.

 

 

8. DİĞER HÜKÜMLER

 

8.1. ÖRNEK A.Ş.’ nin Sorumluluğunun Sınırlandırılması: ÖRNEK A.Ş. kendi deneyimlerine ve genel ticari teammüllere dayanarak yapmış olduğu hiçbir analizde, tahminlemede, öngörümlemede ve projeksiyonda, Franchise alan’ a, herhangi bir ciro, gelir, kar taahhüdünde kesinlikle bulunmamaktadır. Ticaretin doğasında var olduğu üzere, risk işbu sözleşmeye konu olan tüm ticari faaliyetler için de geçerlidir. Franchise alan işbu sözleşmeyi imzalamakla, bu maddede belirtilen hususları bildiğini, yapılacak olan yatırımın ve riskinin kişiden kişiye, durumdan duruma değişkenlik gösterebildiğinin farkında olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

 

8.2. Adresler: Tarafların yaptığı tüm uyarılar, ihtar ve ihbarlar posta aracılığı ile iadeli taahhütlü ve yazılı olarak, sözleşmedeki adresler marifetiyle gönderilir. Adres değişikliği 7 gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, sözleşmede yer alan veya en son bildirilen adres geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecek ve bu adrese yapılacak tebligatın karşı tarafın eline geçtiği ve geçerli olduğu kabul edilecektir.

 

8.3. Uyuşmazlıkların Çözümü: Sözleşmenin tefsir ve uygulamalarından doğacak anlaşmazlıklarda …….. ili mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

8.4. Değişiklik ve Tashih: Bu sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler ve tashihler yazılı

olarak yapılacaktır. Yazılı olmayan hiçbir değişiklik ya da tashih kabul edilmeyecektir.

 

8.5. Maddelerde Hükümsüzlük: Bu sözleşmenin bazı maddelerinin hükümsüz kalması

ya da hukuken uygulanmasının mümkün olmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez.

 

8.6. Masraflar: İşbu sözleşmenin akdi, uygulanması ve teminatlarının alınması nedeniyle ödenmesi gereken bilcümle harç, vergi ve resimler ile diğer tüm masraflar franchise alana Sadece sözleşmeden doğacak olan damga vergisi taraflarca %50 oranında, eşit miktarda ödenecektir.

 

Bu sözleşme toplam 8 (sekiz) ana maddeden ve …………… sayfadan ibaret olup, ……………. tarihinde, 2 (İKİ) nüsha olarak düzenlenip, taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek, imza altına alınmıştır.

 

FRANCHISE VEREN                                                           FRANCHISE ALAN

(ÖRNEK A.Ş.)

 

 

 

 

EKLER:

 

 1. Franchise İşlemler Kılavuzu
 2. ÖRNEK A.Ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu
 3. ÖRNEK Marka Tescil Belgesi
 4. MAĞAZA Kira Kontratı
 5. …………………………

 

Franchising ile ilgili tüm yazılarıma ulaşmak için tıklayınız…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir